Lertlah School Phetkasem Road

ข่าวรับเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโดยมีอาจารย์วิภาวี ปาลเดชพงศ์ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เป็นที่น่าภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน จึงขอประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน และขอให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และขวนขวายพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอตลอดไป สำหรับรายชื่อนักเรียนคนเก่งของเรา มีดังต่อไปนี้ค่ะ

1. การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ประเภททีม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
1.เด็กชายณวัสพล พิทักษ์พรสิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.เด็กหญิงคารอลิณา มาเรีย ชาเวลสกี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
3.เด็กชายภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
4. เด็กชายอภิชพัฒน์ เต็มบุญศรัณย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
5.เด็กชายกฤตพรรษ หงษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6. เด็กชายปุญญพัฒน์ อริยวุฒิพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรนานาชาติ
1. เด็กหญิงมณีกานต์ พัวเทพนิมิตร ชั้น P.1
2. เด็กหญิงวีมพ์วิภา รัตนาไพบูลย์ ชั้น P.2/2
3.เด็กชายชินณปัทว์ เข็มทอง ชั้น P.3
4. เด็กชายชวกร สนธิรัตน์ ชั้น P.4
5. เด็กชายเตชินท์ อิสริยธรรมพร ชั้น P.5/2
6.เด็กชายป้องคุณณ์ ล้วนวรวัฒน์ ชั้น P.6


2. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
1. เด็กชายปุณณพัฒน์ ธนาสารประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. เด็กหญิงญาณิศา รุ่งรัตนเจริญชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
3.เด็กชายณัฐนันท์ ชีวะบริสุทธิกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
4. เด็กชายธนภัทร เสาะสมบูรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
5. เด็กหญิงพรอุมา บุรยนิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6.เด็กชายธรณ์ ลามาติพานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

More :