Lertlah School Kaset-Nawamin Road

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร- นวมินทร์ หยุดเรียนเพื่อเลี่ยงผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5

ประกาศ

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร- นวมินทร์ ประกาศ หยุดเรียน ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 
เพื่อเลี่ยงผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นเวลา 2 วัน

และหากวันที่ 24 มกราคม 2563 สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ยังไม่ดีขึ้น โรงเรียนจะพิจารณาและประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ขอให้ท่านผู้ปกครองติดตามข่าวสาร ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทางเว็บไซท์ เพจเฟซบุ๊กและช่องทางไลน์ของคุณครูประจำชั้น
.
ในระหว่าง หยุดการเรียนการสอน  โรงเรียนขอให้ท่านผู้ปกครอง โปรดป้องกันและดูแลบุตรหลานของท่าน ไม่นำ บุตรหลานของท่านไปในที่เสี่ยงผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 และกำชับให้สวมหน้ากากอนามัย N95 ทุกครั้ง เมื่อออกภายนอกอาคาร หรือ ที่โล่งแจ้ง ขอความร่วมมือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
.
ในระหว่างที่นักเรียนหยุดเรียนสองวันนี้  คุณครูยังมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 
-สำหรับท่านผู้ปกครองที่มีนัด เข้าพบคุณครูชาวต่างประเทศ ในกิจกรรม parent teacher Conference ยังคงดำเนินไปตามกำหนดเดิมปกติ
-กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.6-ม.3 ที่กำหนดจัดในวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ให้เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองจะดีขึ้น ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการเข้าค่ายให้ทราบในโอกาสต่อไป
.
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร- นวมินทร์