Lertlah School Phetkasem Road

เด็กเก่งศรีเลิศหล้า กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “เด็กดี และ เด็กเก่ง ศรีเลิศหล้า” เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของคนดี และคนเก่งตามแบบฉบับเลิศหล้า และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดี และขยันหมั่นเพียรต่อไป 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้ค่ะ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันโครงการการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี
1 เด็กชาย รัณภัทร์ หาวนพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพจากโปรแกรม Paint 
2 เด็กหญิง สุพิชญา ธำรงสมบัติสกุล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพจากโปรแกรม Paint 
3 เด็กชาย วีรากร ลี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพจากโปรแกรม Paint 
4 เด็กชาย ธนวินท์ อนันต์สิทธินนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพจากโปรแกรม Paint 
5 เด็กชาย กันตพงษ์ ชัชวงษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพจากโปรแกรม Paint 
6 เด็กหญิง คารอลิณา มาเรีย ชาเวลสกี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพจากโปรแกรม Paint 
7 เด็กชาย พิสิษฐ์ สุวรรณบุณยกิจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพจากโปรแกรม Paint 
8 เด็กหญิง อารียา จาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพจากโปรแกรม Paint 
9 เด็กชาย ธัญธนา ศรัณย์ชล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพจากโปรแกรม Paint 
10 เด็กหญิง พาณิภัค จักร์มงคลชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชนะเลิศ การประกวดออกแบบตารางเรียนจากโปรแกรม Microsoft Office Word 
11 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบตารางเรียนจากโปรแกรม Microsoft Office Word 
12 เด็กชาย ธนกฤต คอนทวน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบตารางเรียนจากโปรแกรม Microsoft Office Word 
13 เด็กชาย ณกุลกฤต สุวรรณรังค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชนะเลิศ การประกวดออกแบบตารางเรียนจากโปรแกรม Microsoft Office Word 
14 เด็กหญิง กัญญาภัทร กระฐินป่า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบตารางเรียนจากโปรแกรม Microsoft Office Word 
15 เด็กชาย ศิรวิชญ์ ศรีชาญวิทย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบตารางเรียนจากโปรแกรม Microsoft Office Word 
16 เด็กหญิง ณภัทร ตรีพัฒนาสุวรรณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบพิกเซลจากโปรแกรม Microsoft Office Excel
17 เด็กชาย พีรวิชญ์ ฐิติวุฒิพงศ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบพิกเซลจากโปรแกรม Microsoft Office Excel
18 เด็กหญิง วิรัลพัชร คงปฏิธาฐิตานนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันออกแบบพิกเซลจากโปรแกรม Microsoft Office Excel
19 เด็กหญิง ทักษพร เกิดสวัสดิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันออกแบบพิกเซลจากโปรแกรม Microsoft Office Excel
20 เด็กหญิง พิมพ์พัดชา ชัยจรีนนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบพิกเซลจากโปรแกรม Microsoft Office Excel
21 เด็กชาย ธนบูรณ์ สนทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบพิกเซลจากโปรแกรม Microsoft Office Excel
22 เด็กชาย ธนัตถ์ศรณ์ เขมกัญญภัสสร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ชนะเลิศ การประกวดออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์จากโปรแกรม Adobe Illustrator
23 เด็กหญิง พรอุมา บุณยนิตย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์จากโปรแกรม Adobe Illustrator
24 เด็กหญิง ภัฏรฎา รัฐรังสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์จากโปรแกรม Adobe Illustrator
25 เด็กชาย กรวิชญ์ ลบล้ำเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ชนะเลิศ การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
26 เด็กชาย กันตธี เฉิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ชนะเลิศ การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
27 เด็กชาย ณนนท์ธวัช ส่งศักดิ์เสรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ชนะเลิศ การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
28 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ อริยวุฒิพงษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ชนะเลิศ การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
29 เด็กหญิง ซีเอนน่า รูบี้ ลี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ชนะเลิศ การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
30 เด็กชาย ธรณ์ ลามาติพานนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
31 เด็กชาย กานต์เดช อยู่เล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
32 เด็กหญิง เขมจิรา กาญจนินทุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
33 เด็กหญิง พนิตพิชา ชนานำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
34 เด็กหญิง ปิ่นธิดา ศรีบางทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
35 เด็กชาย ศิวดล รอดนุช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
36 เด็กชาย พีรศักดิ์ จักร์มงคลชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
37 เด็กหญิง รวีวรรณ วงศ์พฤกษาสูง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
38 เด็กหญิง ฮารุกิ คุมะงาอิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
39 เด็กหญิง ณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดตัดต่อวิดีโอจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
40 เด็กชาย อภิชพัฒน์ เต็มบุญศรัณย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ชนะเลิศ การประกวดสร้างเกมจากโปรแกรม Scratch
41 เด็กชาย ธัชทฤต ถาวรชีวิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ชนะเลิศ การประกวดสร้างเกมจากโปรแกรม Scratch
42 เด็กชาย เกียรติรัตน์ เจริญวิจิตรชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ชนะเลิศ การประกวดสร้างเกมจากโปรแกรม Scratch
43 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ธำรงสมบัติสกุล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ชนะเลิศ การประกวดสร้างเกมจากโปรแกรม Scratch

การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
1 เด็กชาย เตชิน แพรวพรายกุล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชนะเลิศ 
2 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชนะเลิศ 
3 เด็กชาย พร้อมสิน ตรีทรัพย์ทวี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชนะเลิศ 
4 เด็กชาย ณัฐนันท์ ชีวะบริสุทธิกิจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชนะเลิศ 
5 เด็กชาย ธนกฤต คอนทวน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชนะเลิศ 
6 เด็กชาย ปรมะ เตชเมธากุล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชนะเลิศ 
7 เด็กหญิง พาณิภัค จักร์มงคลชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 
8 เด็กหญิง ปวารินทร์ สีห์นำเงินมี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 
9 เด็กหญิง กานต์ณิชา อยู่เล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 
10 เด็กหญิง ปุณณดา อริยวุฒิพงษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 
11 เด็กชาย ธนกฤต มุ่งสิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
12 เด็กชาย ธนาดุล ตระกูลไพรวัลย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
13 เด็กหญิง ลภัสสินี ศิริดำรงค์ศักดิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
14 เด็กหญิง ทิพย์รดา เบญจพร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
15 เด็กหญิง กัญญ์พิดา พิทักษ์พรสิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
16 เด็กชาย ศิวัช ปวีณพงษ์พัฒน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชนะเลิศ 
17 เด็กหญิง เทมิกา ถาวรชีวิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชนะเลิศ 
18 เด็กหญิง กัญญาภัทร กระฐินป่า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชนะเลิศ 
19 เด็กหญิง กรภัค ตระพังกาญจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชนะเลิศ 
20 เด็กหญิง นีรนารา โพธิ์ยิ้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชนะเลิศ 
21 เด็กหญิง ภีชญาภรณ์ ด้วงทองสุข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 
22 เด็กหญิง มุกตาภา สิงห์สกุล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 
23 เด็กหญิง นาราชา ฉัตรสุวรรณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 
24 เด็กหญิง มุ่งขวัญ นิ่มนวลดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 
25 เด็กชาย ศิรวิชญ์ ศรีชาญวิทย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 
26 เด็กชาย ฐิตินันท์ น่วมไม้พุ่ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 
27 เด็กชาย กตัณณ์ ศิรินภากรณ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 
28 เด็กชาย วิลเลียม อูโน กิตติอัมพร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รองชนะเลิศอันดับ 2

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ผ่านรอบแรก คณิตศาสตร์
2 เด็กหญิง ลภัสสินี ศิริดำรงศักดิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ผ่านรอบแรก คณิตศาสตร์
3 เด็กหญิง ณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ผ่านรอบแรก คณิตศาสตร์
4 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ผ่านรอบแรก วิทยาศาสตร์
5 เด็กชาย ภาวิต มินิตย์โชติพิสิฐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ผ่านรอบแรก วิทยาศาสตร์
6 เด็กชาย ศิรวิชญ์ ศรีชาญวิทย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ผ่านรอบแรก วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 
1 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รางวัลชมเชย คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21
2 เด็กชาย ฐากูร สุวจนกรณ์ ระดับชั้น P3 รางวัลชมเชย ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14
3 เด็กชาย ดนัยภัทร เลิศรัตนสุนทร ระดับชั้น P6 รางวัลผ่านเกณฑ์ ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14
4 เด็กชาย ปัญญา มหศรีแสงเพชร ระดับชั้น M3 รางวัลชมเชย ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14
5 เด็กหญิง ปุณณดา อริยวุฒิพงษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รางวัลชมเชย ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16
6 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รางวัลชมเชย ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

การแข่งขันคณิตศาสตร์ราชภัฏพระนคร การคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
1 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เหรียญทอง

การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
1 เด็กหญิง ณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เหรียญทอง 
2 เด็กชาย สุนิธิ พิพิธภัณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เหรียญเงิน 
3 เด็กชาย ป้องคุณณ์ ล้วนวรวัฒน์ ระดับชั้น P6 เหรียญเงิน 
4 เด็กชาย ดนัยภัทร เลิศรัตนสุนทร ระดับชั้น P6 เหรียญเงิน 
5 เด็กชาย สิระกร วิชกูล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เหรียญทองแดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
การแข่งขันว่ายน้ำ Swimming Challenge 2020
1 เด็กชาย วรอัศว์ เต็มบุญศรัณย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 เหรียญทองท่ากบ และเหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์
2 เด็กหญิง มัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลายา ระดับชั้น P6 เหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์ และได้รับถ้วยรางวัลทำเวลาได้ดี อันดับที่ 7 รุ่นอายุ 13 ปี
3 เด็กหญิง พุทธิมา สุรภักดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เหรียญทองท่ากรรเชียง 
4 เด็กชาย สอง ชินประดิษฐสุข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์ 
5 เด็กชาย ธัญธนา ศรัณย์ชล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 เหรียญทองแดงท่ากบ

More :