Lertlah School Phetkasem Road

เด็กเก่งศรีเลิศหล้า (การแข่งขันของกลุ่มสาระภาษาไทย)

โรงเรียนเลิศหล้าจัดให้มีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร “เด็กดี และ เด็กเก่ง ศรีเลิศหล้า” เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของคนดี และคนเก่งตามแบบฉบับเลิศหล้า และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดี และขยันหมั่นเพียรต่อไป
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขันของกลุ่มสาระภาษาไทยในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ค่ะ

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย
รางวัลชนะเลิศ เด็กชาย สิทธิ์ธนัฐ ปุริมาณเสวี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย ณวัสพล พิทักษ์พรสิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชาย วีรากร ลี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รางวัลชนะเลิศ เด็กชาย ภาวิต มานิตย์โชติพิสิฐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง พรรณพร ธีระวุฒิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง เปรมาวรินทร์ วจนะวิวัฒน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
รางวัลชนะเลิศ เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย ฐากูร สุวจนกรณ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง ปุณณดา อริยวุฒิพงษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง วิรัลพัชร คงปฏิธาฐิตานนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย ชวกร สนธิรัตน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ศักดิ์ชนะลายา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง สรัสวดี ล้อมเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิง มนต์ธิชา เจษฎาไพโรจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กชาย ณภัทร เรือนแก้ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง ณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง ดาฑิกา บุณยนิตย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชาย ธรณ์ ลามาติพานนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง ณัชชา ฉัตรจิ๋ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง วรันต์ภรณ์ โอเจริญรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง ภูษิณิศา ใจหนักแน่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง กชกร ทรายทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง พลีสา ตั้งสาธิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง พิชยา ศรีวิชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลชนะเลิศ เด็กชาย ธนัท ฉัตรจิ๋ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง นภัษ เลาหศิริปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชาย ธนธร คุณากรกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรนานาชาติ)

การเขียนสะกดคำ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กชาย ณวัสพล พิทักษ์พรสิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง มยุรฉัตร เฟื่องฟุ้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชาย พิชยะ กฤษดาวิเศกศักดิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รางวัลชนะเลิศ เด็กชาย ภาวิต มานิตย์โชติพิสิฐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย ณิชวัฒน์ เลาห์ภูติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชาย ปพนธีร์ วิรัชสุดากุล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
รางวัลชนะเลิศ เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย ชนินทร์ เกิดผล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง ปุณณดา อริยวุฒิพงษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง วิรัลพัชร คงปฏิธาฐิตานนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย อภิชพัฒน์ เต็มบุญศรัณย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชาย ธัชทฤต ถาวรชีวิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง มนต์ธิชา เจษฎาไพโรจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง สุพิชชา สมบัติธราวัชร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชาย ชนชน สารอิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รางวัลชนะเลิศ เด็กชาย ธรณ์ ลามาติพานนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง แพรวา เพ็ญคุณาพร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง พนิตพิชา ชนานำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง ณัชชา ฉัตรจิ๋ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง ภูษิณิศา ใจหนักแน่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง วรันต์ภรณ์ โอเจริญรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง แพรวา ออสุวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง พลีสา ตั้งสาธิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง พิชยา ศรีวิชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง สิริยากร ชัยยารังกิจรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง นาวิกา นิมิตรปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง พิมพ์นารา จริยะรัตนรัชต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรนานาชาติ

More :