Lertlah School Phetkasem Road

เด็กดีศรีเลิศหล้าระดับชั้นปฐมวัย (ประจำเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563)

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “เด็กดี และ เด็กเก่ง ศรีเลิศหล้า” เพื่อประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของคนดี และคนเก่งตามแบบฉบับเลิศหล้า และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมุ่งมั่นที่จะทำความดี และขยันหมั่นเพียรต่อไป
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้ค่ะ

เด็กดีศรีเลิศหล้า ประจำเดือนธันวาคม 2562
เด็กหญิง ณัฐรินีย์ รัตนมาลัย ชั้น ต.อ. 1
เด็กหญิง ภิญณพัชร์ สิทธิโชคเสถียร ชั้น ต.อ. 2
เด็กหญิง พิมพ์ลดา กฤษฏาธาร ชั้น อ.1/1
เด็กหญิง นภัสวรรณ ศรีเดือนดาว ชั้น อ. 1/2
เด็กหญิง ตีรณา เกตุแก้ว ชั้น อ. 2/1
เด็กชาย อภิวิชญ์ ทองธรรม ชั้น อ. 2/2
เด็กหญิง นภัส รักวัฒนศิริกุล ชั้น อ. 3/1
เด็กหญิง ฐีร์รการต์ ตักตวงสมบัติ ชั้น อ. 3/2
เด็กหญิง ณัฎฐณิชา จตุรงค์โชค ชั้น K1
เด็กหญิง ลัลล์ลลิล ลือสุขประเสริฐ ชั้น K2/1
เด็กชาย คงสิน ทิพย์สุวรรณ ชั้น K2/2
เด็กชาย ธนกานต์ อ่ำสำอางค์ ชั้น K3/1
เด็กชาย ภาคิน ธรรมเภตรารักษ์ ชั้น K3/2

เด็กดีศรีเลิศหล้า ประจำเดือนมกราคม 2563
เด็กชาย ธัญวิช สุขพฤกษ์ ชั้น ต.อ. 1
เด็กหญิง พราวด์ เหลืองสกุล ชั้น ต.อ. 2
เด็กหญิง อภิชญา รุ่งโรจน์สาคร ชั้น อ.1/1
เด็กชาย เมษเมธี แม่ดี ชั้น อ. 1/2
เด็กหญิง ปวริศา แวววรวิทย์ ชั้น อ. 2/1
เด็กชาย ภัคศิษฐ์ พงษ์เจริญชัย ชั้น อ. 2/2
เด็กหญิง นภัส รักวัฒนศิริกุล ชั้น อ. 3/1
เด็กชาย ศัจกรณ์ ตั้งสกุลชัยศิริ ชั้น อ. 3/2
เด็กชาย ลัลล์นภัทร ลือสุขประเสริฐ ชั้น K1
เด็กหญิง พิมพ์ณดา วิริยะสุนทรวงศ์ ชั้น K2/1
เด็กหญิง ฌณภิมศ์ ลิขิตคีรีรัตน์ ชั้น K2/2
เด็กชาย ไพน์ทวี มานะบริบูรณ์ ชั้น K3/1
เด็กหญิง ธรา นราภิรักษ์ ชั้น K3/2

เด็กดีศรีเลิศหล้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
เด็กชาย วชิรวิทย์ สายัณหรรษา ชั้น ต.อ. 1
เด็กชาย ณัฐชานนทร์ สุวรรณอาสน์ ชั้น ต.อ. 2
เด็กชาย พิสิทธิ์วงศ์ กมลโชติ ชั้น อ.1/1
เด็กหญิง พริมา เงางามดี ชั้น อ. 1/2
เด็กชาย ปัณณวรรธ ชมทรัพย์ ชั้น อ. 2/1
เด็กชาย ชฤวัลย์ ธนโชควิริยะสกุล ชั้น อ. 2/2
เด็กหญิง ธัญญ์นรี หลี่ ชั้น อ. 3/1
เด็กหญิง ปัณฑารีย์ เผยศิริ ชั้น อ. 3/2
เด็กชาย รั่ว ฝาน หยาง ชั้น K1
เด็กหญิง อริษา ลีสรา มูลยาดี ชั้น K2/1
เด็กชาย พิธาวรรทน์ กฤษดาการ ชั้น K2/2
เด็กชาย ณัฏฐวัฒน์ พัฒนสุพงษ์ ชั้น K3/1
เด็กหญิง ปุณณภา เลิศภูมิปัญญา ชั้น K3/2

More :