Lertlah School Phetkasem Road

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2562

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผู้เรียนคือ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้เรียนจะต้องอ่านออก เขียนได้ เพื่อให้สามารถนำทักษะไปใช้ในการเรียนรู้ชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
โรงเรียนเลิศหล้าร่วมกับคณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนมณีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้ทำการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น P1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน ณ ศูนย์สอบย่อยที่ 13 เขตภาษีเจริญ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ขอเชิญชมภาพบรรยากาศค่ะ

More :