Lertlah School Phetkasem Road

เด็กเก่งศรีเลิศหล้า (27 ก.พ.63)

      โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “เด็กดี และ เด็กเก่ง ศรีเลิศหล้า” เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของคนดี และคนเก่งตามแบบฉบับเลิศหล้า และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดี และขยันหมั่นเพียรต่อไป 
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิ กิจกรรมไหว้สวยด้วยมือเรา โครงการสืบสานความเป็นไทย, การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา รางวัลยอดนักอ่านดีเด่น และ รางวัลจากการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาค่ะ

More :