Lertlah School Phetkasem Road

การประชุมบุคลากรประจำปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดประชุมบุคลากรประจำปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา สำหรับการประชุมในครั้งนี้ อาจารย์ อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิศหล้า ประธานในที่ประชุม ได้ร่วมกำหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งการทบทวนและเน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การสรุปผลการปฏิบัติงานในทุกๆส่วนของปีการศึกษาที่ผ่านมา และงานมาตรฐานสถานศึกษา ทั้งในด้านหลักสูตร การบริหารจัดการ บุคลากร และผู้เรียน เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ

More :