Lertlah School Kaset-Nawamin Road

ปรับปรุงอาคารสถานที่ ช่วงปิดภาคเรียน

โรงเรียนใช้โอกาสในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นที่จุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อให้พร้อมรับการเปิดภาคเรียนใหม่ อาทิ การปรับปรุงสนามฟุตบอลใหญ่หน้าอาคาร โดยจัดรถแบคโฮขุดพรวนหน้าดิน จัดเพิ่มดินใหม่อีกจำนวนมาก เพื่อเตรียมปลูกหญ้าใหม่ให้ สวยงามและใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น หลังจากการปลูกหญ้าเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการปูหญ้าเทียมพื้นที่บริเวณใต้เครื่องเล่นให้เต็มพื้นที่ เพื่อรองรับความปลอดภัยของนักเรียนในการเล่นเครื่องเล่นต่อไป นอกจากนี้ในพื้นที่จุดอื่น ๆ ยังมีทีมพ่อบ้าน แม่บ้านและคุณครูที่ว่างจากการทำความสะอาดห้องเรียนและ การเตรียมการสอน สลับกันมาช่วยกันจัดเก็บสถานที่บริเวณโดยรอบ รวมทั้งช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ห้องทำงานให้เรียบร้อยสวยงามเพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียนต่อไปค่ะ

More :