Lertlah School Phetkasem Road

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

     โรงเรียนเลิศหล้าตระหนักถึงความสำคัญ ของการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากรของโรงเรียน จึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพของบุคลากรประจำปี ให้แก่คณะครูและบุคลากรทุกคนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจาก โรงพยาบาลบางประกอก 8 ได้นำเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เข้ามาให้บริการพร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมเช่นเคยค่ะ

More :