Lertlah School Phetkasem Road

ภาพบรรยากาศการจำหน่าย-รับ แบบเรียนและอุปกรณ์ ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศการจำหน่าย-รับ แบบเรียนและอุปกรณ์ ปีการศึกษา 2563 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันจันทร์ที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนเลิศหล้าได้ดำเนินการจำหน่ายแบบเรียนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2563 แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกระดับชั้น ในการนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการดังกล่าว โดยมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) ที่เคร่งครัด ซึ่งโรงเรียนได้กำชับให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างถูกต้องควบคู่กันไป อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย บริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่พื้นรองเท้าของผู้มาติดต่อและผู้มาปฏิบัติงานทุกคนก่อนเข้าสู่อาคาร การจำกัดจำนวนผู้เข้าติดต่อบนอาคาร การจัดลำดับ (คิว) ของการรับบริการ และการจัดพื้นที่ในการรอรับบริการให้มีระยะห่างตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ รวมถึงคำแนะนำของบุคลากรมา ณ โอกาสนี้ และขอนำภาพบรรยากาศของช่วงดังกล่าวมาฝากค่ะ

More :