โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดงบประมาณในการสร้างห้องสื่อการเรียนรู้ STEAM

โรงเรียนเลิศหล้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน ทั้งในด้านวิชาการ และบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

     โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนเลิศหล้ามุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Play and Learn is PLEARN ซึ่งเป็นการเรียนตามแนวคิดทางธรรมชาติที่ช่วยให้เด็กๆมีความเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ และ STEAM ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนนำที่บูรณาการสาระวิชาทั้ง 5 ด้านเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ รู้จักคิด วิเคราะห์ผ่านกิจกรรมบูรณาการที่หลากหลาย
สำหรับปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึงนี้โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดงบประมาณในการสร้างห้องสื่อการเรียนรู้ STEAM ทั้งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้เหมาะสมกับวัย เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีสื่ออุปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ด้านการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี และพัฒนานักเรียนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข บรรลุตามนโยบายของโรงเรียนต่อไป

ดูเพิ่มเติม :