โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบดูแลนักเรียนและสารสนเทศ (checker)

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดการประชุมผู้ปกครองเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบดูแลนักเรียนและสารสนเทศ หรือระบบ "checker" โปรแกรมประยุกต์พิเศษ (special application program) สำหรับผู้ปกครองขึ้น เมื่อวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
ซึ่งระบบ checker นี้ถือเป็นระบบใหม่ที่โรงเรียนนำมาพัฒนาและปรับใช้ในการบริหารงานกิจการนักเรียนให้มีความทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในการเข้าถึงข้อมูลของนักเรียน รวมถึงข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เช่น การตรวจสอบเวลามาเรียน งานปกครองนักเรียน งานสุขอนามัย ฯลฯ ผ่าน LINE อัตโนมัติ (LINE bot) ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :