โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

การเรียนการสอนแบบบูรณาการในวิชา จีนศึกษา

ณ โรงเรียนเลิศหล้า นอกจากนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นแล้ว โรงเรียนยังเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีน และจัดให้มีการสอนวิชาจีนศึกษาเพื่อแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักกับภาษาและวัฒนธรรมจีนเบื้องต้น ทั้งการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน การออกเสียงคำต่างๆอย่างถูกต้อง จัดการเรียนการสอนโดยคุณครูเจ้าของภาษาผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ในการสอนค่ะ

ดูเพิ่มเติม :