โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

“เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือน มิถุนายน 2562

โรงเรียนเลิศหล้าจัดให้มีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร "เด็กดีศรีเลิศหล้า" เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของคนดี และคนเก่งตามแบบฉบับเลิศหล้า และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดี และขยันหมั่นเพียรต่อไป ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ทุกคน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 เด็กหญิงวชิรญาณ์ พุฒิโรจนกุล เตรียมอนุบาล
2 เด็กชายชยากร จองคำ อนุบาล 1/1
3 เด็กหญิงลภัสรดา บุตรดี อนุบาล 1/2
4 เด็กหญิงณัฐณิชา พันธุ์สุจริตไทย อนุบาล 2/1
5 เด็กหญิงสุภัคชญา ศรีสังข์ อนุบาล 2/2
6 เด็กชายปาณณพัฒน์ แคหอม อนุบาล 3/1
7 เด็กหญิงนริศรา ชุง อนุบาล 3/2
8 เด็กหญิงณจิตรา พิทักษ์ติกุล ประถมศึกษาปีที่ 1
9 เด็กหญิงลลิณดา จงประสิทธิผล ประถมศึกษาปีที่ 2/1
10 เด็กหญิงญาณิศา รุ่งรัตนเจริญชัย ประถมศึกษาปีที่ 2/2
11 เด็กหญิงปุณณดา อริยวุฒิพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1
12 เด็กหญิงกัญญาภัค ชูสูงเนิน ประถมศึกษาปีที่ 3/2
13 เด็กหญิงพุทธิมา สุรภักดี ประถมศึกษาปีที่ 4/1
14 เด็กชายชนาสิน จองคำ ประถมศึกษาปีที่ 4/2
15 เด็กหญิงภัฎรฏา รัฐรังสี ประถมศึกษาปีที่ 5
16 เด็กหญิงพนิตพิชา ชนานำ ประถมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรนานาชาติ

1 เด็กชายกิตติกวิน สตาร์คีย์ K1/1
2 เด็กหญิงธัญปภัทร นาคศุภมิตร K2/1
3 เด็กหญิงบุญญา สกุลศรีประเสริฐ K2/2
4 เด็กชายอชิรวิชญ์ กองพัฒน์พาณิชย์ K3/1
5 เด็กชายคีย์นันต์ เดวิท เฟียร์ K3/2
6 เด็กชายอเล็กซ์ซานเดอร์ สตาร์คีย์ P1
7 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์ ตั้งจิตพานิชกุล P2/1
8 เด็กหญิงศิรภัสสร ยรรยงเวโรจน์ P/2
9 เด็กชายฐากูร สุวจนกรณ์ P3
10 เด็กชายชวกร สนธิรัตน์ P4
11 เด็กหญิงปาณิศา มหิทธิหาญ P5/1
12 เด็กชายพงศ์สุระ พงศ์อัครกรณ์ P5/2
13 เด็กหญิงรีเบคก้า เลิศนิบุนะ P6
14 เด็กหญิงพุฒิชาดา ปฐมวัฒนา M1
15 เด็กหญิงพุฒิตา ปฐมวัฒนา M2
16 เด็กชายธนธร คุณากรกุล M3

ดูเพิ่มเติม :