โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Occupation Class

ในคาบเรียนวิชา Occupation สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดกิจการขนาดเล็ก คุณครูผู้สอนชาวต่างชาติได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน และการดำเนินธุรกิจร้านค้าขนาดเล็ก โดยให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในการจำลองธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งนักเรียนได้ศึกษาองค์ประกอบต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนดังนี้ค่ะ

1. การเลือกทำเลที่เหมาะสมในการเปิดร้านขนาดเล็ก
2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์
3. วิธีการจัดเตรียมและจัดการสินค้าให้สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค
4. การกำหนดราคาสินค้า 
5. ศึกษาขั้นตอนวิธีการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
6. การประเมิน และจัดลำดับสินค้าภายในร้านว่าชนิดใดทำประโยชน์สูงสุดให้กับธุรกิจของโรงเรียน
นับว่าเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ และสนุกสนานอีกหนึ่งบทเรียนของนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้าเช่นเคยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :