โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn is PLEARN การต่อวงจรไฟฟ้า

บรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการ เรื่อง "การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย " ของนักเรียนชั้น P6 ด้วยการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นขนาดจิ๋ว "รถยนต์จากวัสดุเหลือใช้" จำพวก โฟม กระดาษแข็ง ประกอบเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองประดิษฐ์ และต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเพื่อความเข้าใจบทเรียนได้กระจ่างและชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ

ดูเพิ่มเติม :