โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

“เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือน สิงหาคม 2562

โรงเรียนเลิศหล้าจัดให้มีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร "เด็กดีศรีเลิศหล้า" เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของคนดี และคนเก่งตามแบบฉบับเลิศหล้า และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดี และขยันหมั่นเพียรต่อไป ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ทุกคน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
1 เด็กหญิง ชัญญานุช กรเลิศเกษม ชั้นเตรียมอนุบาล
2 เด็กชาย ณชรต ตรีประพันธ์กิจ ชั้นอนุบาล 1/1
3 เด็กชาย กวินท์ ลีลาพิทักษ์สกุล ชั้นอนุบาล 1/2
4 เด็กชาย นภพ พรรัตนกุล ชั้นอนุบาล 2/1
5 เด็กหญิง เขมมิกา ตวงหิรัญโชติ ชั้นอนุบาล 2/2
6 เด็กหญิง ปารย์พิชชา สุเทวี ชั้นอนุบาล 3/1
7 เด็กหญิง ศุภวนิดา ปรัชญนันท์ ชั้นอนุบาล 3/2
8 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
9 เด็กชาย ฉัตร ครองสิทธิเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
10 เด็กชาย ภาวิต มานิตย์โชติพิสิฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
11 เด็กหญิง ปุณณดา อริยวุฒิพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
12 เด็กหญิง เทมิกา ถาวรชีวิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
13 เด็กหญิง วิรัลพัชร คงปฎิธาฐิตานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
14 เด็กชาย สิระกร วิชกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
15 เด็กชาย กฤตพรรษ หงษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
16 เด็กหญิง เขมจิรา กาญจนินทุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หลักสูตรนานาชาติ
1 เด็กหญิง อันนา สุวรรณกิจ ชั้น K1/1
2 เด็กชาย ภัฑรณัฐณิชา ลิโมทัย ชั้น K2/1
3 เด็กชาย ประวันวิท อริยานนท์ ชั้น K2/2
4 เด็กหญิง จุฑามณีย์ เอื้อพิสิฐ ชั้น K3/1
5 เด็กหญิง กฤติจิรา สว่างจันทร์อุทัย ชั้น K3/2
6 เด็กหญิง ภัทรินทร์ภัสสร ประยูรหงษ์ ชั้น P1
7 เด็กชาย ธิปัตย์ อัศวภากร ชั้น P2/1
8 เด็กหญิง ญาณภา สกุลศรีประเสริฐ ชั้น P2/2
9 เด็กชาย พุฒิเมธ ยรรยงเวโรจน์ ชั้น P3
10 เด็กหญิง ณัฏฐ์พัฑรา ประยูรหงษ์ ชั้น P4
11 เด็กหญิง จารวี เจนลาภวัฒนกุล ชั้น P5/1
12 เด็กหญิง ณัฐณิชา ธรรมเภตรารักษ์ ชั้น P5/2
13 เด็กชาย ดนัยภัทร เลิศรัตนสุนทร ชั้น P6
14 เด็กหญิง ภูษิณิศา ใจหนักแน่น ชั้น M1
15 เด็กหญิง บัณฑิตา รัตนไพโรจน์กุล ชั้น M2
16 เด็กหญิง นภัษ เลาหศิริปัญญา ชั้น M3

ดูเพิ่มเติม :