โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

October Fun Camp 2019

"เรียนเป็นเล่น เล่นเป็นเรียน" พร้อมความรู้ความสนุกสนาน ปิดภาคเรียนนี้มาฝึกทักษะทั้งด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย ไปพร้อมกับเพื่อน ๆ เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคมแวดล้อม การนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี และเป็นคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :