โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-ป.6

ขอแสดงความยินดีกับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ วันที่ 7 ตุลาคม 2562

.

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรหลานของท่าน ได้แสดงความสามารถด้านการคัดลายมืออย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้บุตรหลานเป็นคนกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุก ๆ คนที่เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันความสามารถในด้านต่าง ๆ ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :