โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn is PLEARN เรื่องวัสดุและสิ่งของต่างๆ

สำหรับบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบ Play and Learn is PLEARN ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาบเรียนนี้คุณครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ได้อธิบายลักษณะเฉพาะของวัสดุรวมถึงความแตกต่างกันของวัสดุแต่ละประเภท เช่น ไม้ พลาสติก แก้ว ยาง ผ้า และ โลหะ จากนั้นนักเรียนได้ทดลองประดิษฐ์ของเล่น "Catapults" โดยเลือกใช้วัสดุต่างๆที่เพิ่งได้เรียนรู้มา ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :