โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

Play and Learn is PLEARN กับการเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาล 1/6

Play and Learn is PLEARN กับการเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาล 1/6 การเรียนรู้ตัวเลขและค่าของจำนวนเลข 1 - 30 และ ๑ -๓๐ ของเด็กๆ ระดับอนุบาลศึกษาปีที่1/6 ในวันนี้แม่ครูได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเลข เช่น การเล่นเกมหยิบบัตรตัวเลขตามคำบอกของแม่ครูและเพื่อน เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกการฟังและสามารถจดจำตัวเลขแต่ละตัวได้ โดยเด็กๆ จะนำตัวเลขที่ได้ไปติดบนกระดานและวาดภาพให้มีจำนวนเท่ากับค่าของตัวเลขที่หยิบได้ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้รู้ค่าของตัวเลขนั้นๆ พร้อมฝึกทักษะการวาดภาพแทนค่าตามจำนวน การเขียน และการอ่านตัวเลขร่วมกันกับเพื่อนๆ เด็กๆ เรียนรู้ด้วยความสนุกสนานพร้อมกับได้ความรู้ที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ Play and Learn is PLEARN และจะเป็นแนวทางให้เด็กๆ สามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีความสุข สนุกสนานกับการมาเรียนค่ะ

ดูเพิ่มเติม :