โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

เรียนรู้วิชา STEAM เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

เรียนรู้วิชา STEAM เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในคาบเรียน STEAM นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ "ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม" โจทย์คือชิ้นงาน "ระบบนิเวศสวนขวด" คุณครูผู้สอนได้มอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลตลอดจนออกแบบชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทั้ง "ในน้ำ และ บนบก" เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนต่าง ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมว่าได้พึ่งพาอาศัยกันอย่างไรบ้าง นับได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยช่วยปลูกฝังให้นักเรียนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเรามากยิ่งขึ้นอีกแรงด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :