โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ P6 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเลิศหล้า
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี นั้นมีวัตถุประสงค์ตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่งมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข สำหรับกิจกรรมเข้าค่ายในครั้งนี้ นักเรียนได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ตลอดจนได้พัฒนาทักษะ ไหวพริบ ปฏิภาณ รวมทั้งได้ออกกำลังกาย ผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งภายในโรงเรียนและนอกสถานที่ นอกจากนี้ลูกเสือและเนตรนารีของเรายังได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ด้วยการสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ ผ่านการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ซึ่งเหล่าลูกเสือ-เนตรนารีได้เล่านิทาน มอบของขวัญและร่วมสังสรรค์กับน้องๆ บรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุขค่ะขอให้ทุกคนรักษาไว้ซึ่งเกียรติ ความมุ่งมั่นและ เป็นพลเมืองดีของชาติตลอดไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :