โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมผู้ปกครองพบครูผู้สอนชาวต่างประเทศ

กิจกรรม parent teacher Conference จัดให้ผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าพบคุณครูผู้สอนชาวต่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน มีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าใจในพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุตรหลานได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยคุณครูชาวต่างประเทศจะนัดหมายกับผู้ปกครอง ในเวลาที่สะดวกและเหมาะสม โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของคุณครู สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2563


โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมและเข้าพบตามเวลาที่นัดหมายค่ะ
ดูเพิ่มเติม :