โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการฯ ผู้ตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรอบที่ 2 โดยอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษา ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานที่น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 รวมถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการครองตน ครองคน ครองงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้นำเสนอหลักสูตรสถานศึกษา English Program ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการนำหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และหลักสูตรของประเทศแคนาดามาผสมผสานจนเป็นหลักสูตรของโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ที่มีคุณภาพ รวมถึงอัตราส่วนการดูแลนักเรียนต่อครูชาวไทย และครูต่างชาวประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยแบ่งออกเป็น จำนวนนักเรียน 2 คน ต่อครูชาวไทย 1 คน และ จำนวนนักเรียน 12 คน ต่อ ครูชาวต่างประเทศ 1 คน เพื่อสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยมีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแสดงออกเชิงประจักษ์ อาทิ ผลสอบ O-net ที่มีค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาหลักหลายวิชา , ได้คะแนนสอบ TOEFL ในระดับดี - ดีมาก (คะแนน 400 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 69 จากนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด, ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งใน และต่างประเทศ ฯลฯ ตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนเลิศหล้าได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพากเพียร พยายาม ของเหล่าพ่อครูแม่ครู เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนเลิศหล้าเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียน คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขค่ะ

ดูเพิ่มเติม :