โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ชมรม วิทยาศาสตร์การเกษตร

วันนี้คุณครู นำนักเรียนในชมรมวิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้น ป.4-ป.5 ไปเรียนที่ห้องประกอบคุ้กกิ้ง เพื่อนำผลผลิตที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ (ปลูกเอง ) นำมาทำอาหาร รับประทานกับเพื่อน ๆ และสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เข้าชมรมอีกด้วย  

.

ชมรมวิทยาศาสตร์การเกษตร ให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ การสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว โดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ รู้จักการเก็บรักษาและเพิ่มมูลค่าผลิตผล โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้ผลิตผลที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

ดูเพิ่มเติม :