โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว

โรงเรียนได้จัดทำโครงการ "อ่านออก เขียนได้" เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนที่ยังอ่าน-เขียนไม่คล่อง ในทุกระดับชั้น รวมถึงนักเรียนที่ผู้ปกครองส่งเข้ามาเรียนเสริม เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย โรงเรียนได้จัดสอนเสริม การอ่าน-เขียนภาษาไทยให้แก่นักเรียนทุก ๆ วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-11.00 น. เปิดทำการสอนมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน ผลการเข้าร่วมโครงการ "อ่านออก เขียนได้" นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน-เขียน ภาษาไทยได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งมีความสุขและสนุกกับการมาโรงเรียนในทุก ๆ วันเสาร์ 

โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านได้รับโอกาสดี ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

อนึ่ง โครงการดังกล่าวโรงเรียนจัดคุณครูเข้าทำการสอนเสริมในวันเสาร์ให้กับนักเรียน โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ดูเพิ่มเติม :