โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

ภาพบรรยากาศการเลือกหัวหน้าห้องของน้องๆชั้น K1

สำหรับการเรียนการสอนในระดับชั้น K1 ในคาบเรียนนี้แม่ครูลักษ์ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนรู้จักการใช้สิทธิของตัวเองในการเลือกตั้งหัวหน้าห้องภายใต้หลักประชาธิปไตย เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนของชั้นเรียนในการปฎิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆสำหรับชั้นเรียนตามที่คุณครูมอบหมาย ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองตลอดจนเคารพในความคิดเห็นและการตัดสินใจของผู้อื่นด้วย เชิญชมภาพน่ารักๆจากการเลือกตั้งหัวหน้าห้องของน้องๆกันค่ะ

ดูเพิ่มเติม :