โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม Open House และเลิศหล้าวิชาการ

กิจกรรม Open House และเลิศหล้าวิชาการโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรม Open House และเลิศหล้าวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ภายใต้หัวข้อ "For You, For Me, Forever" Episode 2 ระหว่างวันพุธที่ 5 - วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาลศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูชาวต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากลูกๆ ของเรา อีกทั้งยังมีการประมูลชิ้นงานที่สร้างสรรค์จากฝีมือของนักเรียน ถือเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งเป็นผลงานของเด็กๆ ทุกๆคน ซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนจะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมบริจาคกับมูลนิธิการกุศลต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษ คือ กิจกรรม เพื่อนคู่คิด มิตรเพื่อลูก ซึ่งผู้ปกครองจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูประจำชั้น ถึงแนวทางในการดูแลบุตรหลานของเราทั้งด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ด้านสังคมอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งดูแลนักเรียนไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นการประสานความร่วมมืออันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนคณะครู บุคลากร ผู้บริหาร โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจาภิเษก ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจ พร้อมทั้งสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และให้การสนับสนุนการดำเนินงาน/กิจกรรมของโรงเรียน มาโดยตลอดค่ะ

ดูเพิ่มเติม :