โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ยกเลิกกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในเดือนมีนาคม–เดือนเมษายน 2563

ยกเลิกกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในเดือนมีนาคม–เดือนเมษายน 2563  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ดูเพิ่มเติม :