โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ตรวจสุขภาพครูประจำปี 2563

ในทุกปีการศึกษา โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการให้กับคุณครูและบุคลากรมากมาย และหนึ่งโครงการที่ขาดไม่ได้ คือการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของคุณครู ผู้เป็นบุคลากรกำลังสำคัญของโรงเรียน สำหรับช่วงปิดภาคเรียนนี้ โรงเรียนได้ประสานงานกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าตรวจสุขภาพให้กับคุณครู ทั้งการตรวจเบื้องต้น อาทิ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป ระดับไขมันในเลือด โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน มะเร็งเต้านม ตรวจวัดสายตาและการตรวจภายในให้กับคุณครูหญิง ทั้งนี้เพื่อให้คุณครูตระหนัก ดูแลและใส่ใจสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :