โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมจัดอบรมบุคคลากร

โรงเรียนเลิศหล้าตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ของโรงเรียน จากโรค COVID-19 โดยหนึ่งในมาตรการของโรงเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ คือการ update ข้อมูลข่าวสารกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการนี้ เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนจึงได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์สาธารณสุข 48 (นาควัชระอุทิศ) เพื่อเป็นวิทยากรอบรมบุคลากรในหัวข้อ “การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" พร้อมทั้งเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบแล้ว ในโอกาสนี้ โรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองอีกครั้ง กรุณาปฏิบัติตามแนวทางฯอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพวกเราทุกคนค่ะ
ดูเพิ่มเติม :