โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมรักการอ่าน ประจำเดือนกรกฎาคม

“การอ่านช่วยเสริมสร้างจินตนาการในการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านความคิด สติปัญญา ช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล นอกจากนั้นยังทำให้จิตใจสงบมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย” 


ผลจากการอ่านหนังสือได้ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจึงขอมอบรางวัลรักการอ่าน ประจำเดือนกรกฎาคม โดยให้เด็ก ๆ แต่งกายชุดนักวิทยาศาสตร์ มาโรงเรียน ในวันที่ 18 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยค่ะ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้กับเด็ก ๆ ในวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับยอดนักอ่านตัวน้อยทุกคนนะคะ แล้วพบกันอีกครั้งกับอีก 1 รางวัล คือ แต่งกายชุด Colorful มาโรงเรียนในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ค่ะ
ดูเพิ่มเติม :