โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

P6 STEAM/ Propagation

เพราะการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงในห้องเรียน โรงเรียนเลิศหล้าจึงได้จัดแหล่งการเรียนรู้ต่างๆขึ้น ภายในบริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดีสำหรับนักเรียนอีกด้วย ในคาบเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 คุณครูผู้สอนได้ให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์พืช และให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทดลองขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการปักชำและตอนกิ่ง ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแล้ว การเรียนแบบบูรณาการในคาบเรียนนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนใส่ใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัว รู้จักการอนุรักษ์ ทั้งยังช่วยกล่อมเกลาให้นักเรียนมีจิตใจที่อ่อนโยน เติบโตขึ้นเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขต่อไปค่ะ
Because learning does not only happen in the classroom, Lertlah School has arranged 'knowledge corners' for students to conduct activities in order to extend and enhance their understanding of the lessons, 'Learn by doing' so they may integrate the knowledge through their actions in a fun way.
During this class, P6 students learned and practiced on plant propagation through cutting and grafting. And by working with soil and plants, students also gained more environmental consciousness to truly grow to become quality young adults.
ดูเพิ่มเติม :