โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

รางวัลดีเด่น โครงการประกวดวาดภาพ "เด็กไทยสู้ภัยโควิด" (Thai Kids Fight COVID) ของมูลนิธิ SCG

ขอแสดงความยินดีกับ
น้องน้ำขิง เด็กหญิงชญาณ์นันท์ สาตราวาหะ ชั้น ป.3 โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ที่ได้รับ
**รางวัลดีเด่น**โครงการประกวดวาดภาพ "เด็กไทยสู้ภัยโควิด" (Thai Kids Fight COVID) ของมูลนิธิ SCG

ดูเพิ่มเติม :