โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ครบรอบ 25 ปี สู่โฉมใหม่ของโรงเรียนเลิศหล้า

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ปรับรูปแบบห้องประกอบการเรียนการสอนที่เน้น Imagination and Creativity ให้มีความเหมาะกับนักเรียนระดับปฐมวัยในช่วงอายุ 3-6 ปี ได้แก่ ห้อง STEAM ห้อง Cooking ห้อง iPad และห้อง Music ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้จักใช้จินตนาการ ผสมผสานกับความคิดริเริ่ม โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้กับคุณครูชาวต่างประเทศ และคุณครูชาวไทย ทั้งยังเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ และสัมผัสการเรียนรู้อย่างแท้จริง คณะผู้บริหาร และคณะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เด็กๆ จะได้รับความรู้ที่หลากหลายผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน และมาโรงเรียนอย่างมีความสุข ตามนโยบายของโรงเรียนเลิศหล้าที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :