โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

ข่าวกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งในหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกคครองทุกท่านที่จัดเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน นับเป็นการเริ่มต้นปีการศึกษา 2561 ด้วยกิจกรรมดีๆ สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน คุณครูและผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศที่ผ่านมาอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิศหล้า ได้แจ้งนโยบายหลักของโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมให้ลูกๆเลิศหล้าทุกคนเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข พร้อมแนะนำคณะครูบุคลากรประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พูดคุยกับครูประจำชั้นทั้งครูไทยและครูชาวต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนและความคาดหวังของผู้ปกครอง เชิญชมภาพบรรยากาศค่ะ

ดูเพิ่มเติม :