โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรียนตามปกติ

วันที่ 20 ธันวาคม 2563

เรียน ท่านผู้ปกครอง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตจังหวัดสมุทรสาครกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 3 เขต อันได้แก่ เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน และเขตหนองแขม หยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการอันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไปในเขตพื้นที่อื่นๆ

สำหรับโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ซึ่งอยู่ในเขตบึงกุ่ม กระทรวงศึกษาธิการ  ยังไม่มีคำสั่งให้ดำเนินการใด อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลก็ยังมิได้ประกาศให้เขตอื่น ๆ เป็นพื้นที่ของการแพร่ระบาด โรงเรียนจึงพิจารณาให้เปิดทำการเรียนการสอนไปก่อนตามปกติในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และจะติดตามสถานการณ์ในช่วง 2-3 วันนี้อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีสถานการณ์สุ่มเสี่ยงหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากภาครัฐ โรงเรียนก็พร้อมที่จะปฏิบัติอย่างทันที

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่มีความกังวลและไม่สบายใจที่จะส่งนักเรียน มาโรงเรียนในช่วงนี้ โรงเรียนเคารพในความคิด ดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ปกครอง หากผู้ปกครองบางท่านประสงค์ให้นักเรียนหยุดเรียนในช่วงนี้ก็สามารถทำได้ โดยโรงเรียนจะไม่ถือเป็นวันขาดเรียนและจะมอบหมายให้คุณครูดูแลนักเรียนที่หยุดเรียนเมื่อกลับมาเรียนตามปกติ

โรงเรียนขอให้ท่านผู้ปกครอง โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางที่ภาครัฐและโรงเรียนกำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของบุตรหลานของท่าน ของตัวท่านเองและของคนในครอบครัวอันเป็นที่รัก โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ภาครัฐประกาศ หรือพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก อาทิ ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร สถานบันเทิง ฯลฯ และโปรดติดตามข่าวสารสถานการณ์พิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสมาชิกในครอบครัวทุกคน 
 
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ดูเพิ่มเติม :