โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เลื่อนการปิดภาคเรียนที่ 2/2563

เลื่อนการปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายพื้นที่

โรงเรียนมีการประชุมวางแผนเตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปฏิทินเดิมที่โรงเรียนกำหนดการเรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2563 คือวันที่ 9 เมษายน 2564 นั้น จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเลื่อนวันออกไป เพื่อจัดเวลาเรียนให้ได้ครบตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐ ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบต่อไป


ดูเพิ่มเติม :