โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ค่ายจริยธรรม ระดับชั้นประถมถึงมัธยม ปี 2563

ค่ายจริยธรรม ระดับชั้นประถมถึงมัธยม ปี 2563

โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายจริยธรรมเพื่อปลูกฝังและอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยนิมนต์พระวิทยากรจากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร  เขตบางเขน มาอบรมให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมถึงมัธยม เพื่อเป็นการย้ำและกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเป็นผู้มีสติ รู้ตัว รู้ตน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน รูปแบบของกิจกรรมเน้นเรื่องของการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากกากอนามัย โดยจัดแยกระดับชั้น แยกเวลาให้กับนักเรียนเพื่อลดความแออัด

ดูเพิ่มเติม :