โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เลื่อนวันสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถม-มัธยม

เลื่อนวันสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นประถม-มัธยม
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19
ยกเลิกกำหนดเดิมวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 

ทั้งนี้โรงเรียนจะติดต่อท่านผู้ปกครองเป็นรายบุคคลพร้อมแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
ดูเพิ่มเติม :