โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านแอพลิเคชัน Microsoft Teams โดยผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้รับทราบนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน รวมถึงระเบียบและมาตรการต่างๆของโรงเรียน จากอาจารย์ อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการ และคุณครูจากฝ่ายวิชาการ ธุรการ และคุณครูชาวต่างประเทศ รวมทั้งได้จัดการประชุมออนไลน์ ( LIVE Meeting ) ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและคุณครูสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการสื่อสารสองทาง ที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศร่วมกันค่ะ
นอกจากนี้ ฝ่ายวิชาการยังได้จัดกิจกรรม Meet & Greet Activity ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อแนะนำคุณครูประจำชั้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้นักเรียนได้รู้จัก เปิดโอกาสให้คุณครูและนักเรียนได้ทักทายและสร้างความคุ้นเคย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่อีกด้วยค่ะ
วันนี้โรงเรียนขอนำภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งสองมาฝากทุกท่าน และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่กรุณาเสียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมดีๆกับทางโรงเรียนในครั้งนี้ และสำหรับการตอบแบบประเมินฯ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้คณะทำงานนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมฯในครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ
ดูเพิ่มเติม :