โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ช่วงระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่อไปตามปกติ
ดูเพิ่มเติม :