โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เงินสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างดำเนินการ

ขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการขอรับเงินสนับสนุน ที่กระทรวงศึกษาธิการ มอบให้แก่ผู้ปกครองรายละ 2000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อได้รับเงินจากภาครัฐแล้ว โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบและทำการโอนคืนให้แก่ผู้ปกครองต่อไป
ดูเพิ่มเติม :