โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล กลางภาคเรียนที่ 2/64

การประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล กลางภาคเรียนที่ 2/64 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา ระหว่างวันที่ 13-23 ธ.ค. 64 ทั้งคุณครูชาวไทยและครูชาวต่างประเทศ โดยใช้แบบสังเกตและทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียน จากการสนทนาโต้ตอบ การอ่าน-เขียน ทักษะเชาวน์ปัญญา การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าแสดงออก ประเมินผลจากพัฒนาการความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำมาต่อยอดในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักเรียนต่อไป โอกาสนี้จึงนำภาพบรรยากาศการประเมินพัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษามาให้รับชมกันค่ะ 

ดูเพิ่มเติม :