โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จัดการเรียนการสอน โดยนำกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เข้ามาปรับใช้ เนื่องจากเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ให้มีสมาธิ รู้สึกสนุกสนาน และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง  เรียนรู้จากข้อผิดพลาด สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงงานของตนให้ดียิ่งขึ้น การที่นักเรียนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทำให้เกิดแนวคิดใหม่มากขึ้น รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้  เรียนรู้ได้อย่างแม่นยำและยาวนานกว่าการท่องจำ

ดูเพิ่มเติม :