โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

The 25th Lertlah Student Exchange Cultural Program#Week 2

หลังจากที่เด็กๆ ได้เรียนรู้และปรับพื้นฐานภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และได้รับคำชมเชยจากคุณครูชาวต่างประเทศว่า เด็กๆ ของเราเก่ง เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีสำเนียงที่ดี รวมถึงการไปทัศนศึกษา เยี่ยมชมเมืองและสถานที่สำคัญ ต่าง ๆ ของประเทศอังกฤษและปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ สังคม วัฒนธรรมของคนอังกฤษในสัปดาห์แรกไประยะหนึ่งแล้ว 
.
ในสัปดาห์ที่สอง เข้าสู่การเรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาจะได้เรียนที่ Canterbury Primary School และระดับมัธยมศึกษา จะได้เรียนที่ Spires Academy ซึ่งโรงเรียนทั้งสองแห่งมีการจัด Buddy ให้กับนักเรียนแต่ละคน เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ได้ทำความรู้จักกัน และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

หมายเหตุ Canterbury Primary School และ Spires Academy ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพภายในห้องเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองนักเรียนท้องถิ่นก่อนค่ะ

ดูเพิ่มเติม :