โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนในรูปแบบ "STEAM" ของน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 (M2 และ M3) ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนในรูปแบบของ "STEAM" ซึ่งเป็นการสอนแนวบูรณาการของสาระการเรียนรู้ 5 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology ) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ ( Art ) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

M2 เรื่อง The Way of Mahajanaka (พระมหาชนก)

หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้วรรณคดีเรื่องพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แล้ว ได้นำแนวคิดหลักมาเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของ STEAM เพื่อเชื่อมโยงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ใน 5 รายวิชาดังนี้

S ศึกษาเรื่องการลอยตัว ทิศทางลม การทดลองเรื่องการจมและการลอย

T การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเรือ

E การออกแบบเรือจากเศษวัสดุ

A การประดิษฐ์เรือจากเศษวัสดุ

M ศึกษาเรื่องการคำนวณน้ำหนักและการประมาณค่า


M3 เรื่อง The Royal Rainmaking Project

น้อง ๆ M.3 ได้นำแรงบันดาลใจจากการศึกษาโครงการฝนหลวง ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาจัดกิจกรรม STEAM ดังนี้

S ศึกษาเรื่องการเกิดฝน และการทดลองตามทฤษฏีการเกิดฝน

T การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำฝนเทียม

E การออกแบบชิ้นงาน Timeline infographic

A การตกแต่งชิ้นงาน Timeline infographic

M ศึกษาการแสดงผลข้อมูลด้วยตัวเลข การเขียน Timeline โครงการพระราชดำริการเกิดฝนเทียม

ในวันนี้นักเรียนชั้น M2 และ M3 ได้ทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ได้ออกมานำเสนอผลงานกับการทดลองการลอยและการรับน้ำหนักของเรือตามที่ได้ออกแบบไว้ และนำเสนอทฤษฎีการเกิดฝน เด็ก ๆ ตั้งใจกันมากค่ะ ทำผลงานออกมาได้ดี แม้ผลการทดลองของบางกลุ่มจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ แต่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจใน การทำงานร่วมกัน การเตรียมการ การวางแผนการทำงาน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบผลงาน และการนำเสนอผลงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีแรงบันดาลใจในการต่อยอดความรู้ได้ในอนาคตค่ะ

ดูเพิ่มเติม :