โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

OPEN HOUSE 2018 Primary&Secondary

กิจกรรม Open House เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ทั้งการสอนภาคภาษาอังกฤษของคุณครูชาวต่างประเทศเเละภาคภาษาไทยของคุณครูชาวไทย และยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ซักถามข้อสงสัยต่างๆ นอกจากจะได้เป็นผู้สังเกตการสอนแล้ว ยังสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสอน ร่วมกับโรงเรียนอีกด้วย


สำหรับการจัดกิจกรรม Open House ในครั้งนี้ จัดให้กับ ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 , 30 พฤศจิกายน 2561


โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักเรียน คุณครูและผู้ปกครอง ในการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนค่ะ
ดูเพิ่มเติม :